همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران

و سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
آخرین مهلت ارسال مقاله 15 بهمن ماه 1394 می باشد

ابن سینا (قانون)

آفریدگار توانا بدون کمک و یاری هیچ دستیاری کارگاه وجود انسان را چنان با دقت آفریده است که هیچ نقص و خللی در آن وارد نیست ...
به راستی که کسی جز او سزاوار ستایش نیست