پیشکسوتان سال 95

در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها علی اکبر ولایتی ، علی اکبر سیاری ، مصطفی معین ، حسین قریب ،هادی سمائی ، محمد رضا معین فر، محمد هادی ایمانیه تجلیل و قدر دانی شد.

پیشکسوتان سال 95

در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها علی اکبر ولایتی ، علی اکبر سیاری ، مصطفی معین ، حسین قریب ،هادی سمائی ، محمد رضا معین فر، محمد هادی ایمانیه تجلیل و قدر دانی شد.

پیشکسوتان سال 95

در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها علی اکبر ولایتی ، علی اکبر سیاری ، مصطفی معین ، حسین قریب ،هادی سمائی ، محمد رضا معین فر، محمد هادی ایمانیه تجلیل و قدر دانی شد.

پیشکسوتان سال 95

در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها علی اکبر ولایتی ، علی اکبر سیاری ، مصطفی معین ، حسین قریب ،هادی سمائی ، محمد رضا معین فر، محمد هادی ایمانیه تجلیل و قدر دانی شد.

پیشکسوتان سال 95

در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و هفتمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها علی اکبر ولایتی ، علی اکبر سیاری ، مصطفی معین ، حسین قریب ،هادی سمائی ، محمد رضا معین فر، محمد هادی ایمانیه تجلیل و قدر دانی شد.

ابن سینا (قانون)

آفریدگار توانا بدون کمک و یاری هیچ دستیاری کارگاه وجود انسان را چنان با دقت آفریده است که هیچ نقص و خللی در آن وارد نیست ...
به راستی که کسی جز او سزاوار ستایش نیست