دکتر حسین فخرایی (عضو هیات مدیره)

بدون دیدگاه

نام و نام خانوادگي :  سید حسین فخرایی

نامزد براي : عضويت هيأت مديره      / بازرس€

آخرين مدرک تحصيلي:  فوق تخصص نوزادان

محل فعاليت در حال حاضر: تهران

تحليل کلي از وضعيت انجمن و دورنماي مورد انتظار: از انجمن های فعال و تاثیر گذار در مسائل علمی- صنفی طب کودکان است.

نقاط ضعف موجود در انجمن: عدم شرکت فعال همکاران در فعالیت های انجمن.

نقاط قوت موجود در انجمن: برگزاری مرتب همایش های سالیانه ی انجمن پزشکان کودکان ایران – برگزاری جلسات علمی ماهیانه – برگزاری برنامه های مدون بازآموزی پزشکان اطفال – تشکیل جلسات هر دو هفته یکبار هیات مدیره به طور منظم.

تهديدات پيش رو در فعاليت انجمن: عدم شرکت فعال همکاران متخصص در فعالیت های انجمن.

فهرست برنامه هاي پيشنهادي: 1- ادامه ی برگزاری همایش سالیانه انجمن  2- ادامه ی برگزاری جلسات علمی ماهیانه  3- ادامه ی برگزاری برنامه های مدون بازآموزی پزشکان اطفال  4- کمک هرچه بیشتر در جهت مسائل رفاهی – صنفی و علمی-آموزشی در ارتباط با متخصصین اطفال.

راهکارهای تحقق برنامه و دستیابی به اهداف:  شرکت فعال کلیه همکاران متخصص اطفال و فوق تخصص های مربوطه در برنامه های انجمن.

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.