• همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران

    چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب
    تاریخ برگزاری: 3 لغایت 6 اردیبهشت 1398

  • آخرین مهلت ارسال مقالات

    برای همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران،
    بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب 15 بهمن ماه 97 می باشد.