كميته برگزاري (به ترتيب حروف الفبا)


1. آقاي دكتر فرید ایما نزاده

2. آقاي دكتر محمد رضا بلورساز

3. آقاي دكتر منصور بهرامي

4. آقای دکتر انور حسن اوغلو

5. آقاي دكتر غلامرضا خاتمي

6. خانم دكتر كتايون خاتمي

7. خانم دكتر سميرا ذكائي

8. خانم دكتر شهرزاد رياضي

9. آقای دکتر هادي سماعي

10 . آقاي دكتر حامد شفق

11 . آقای دکتر رضا شیاری

12 . آقاي دكتر حسين فخرايي

13 . آقای دکتر عباس مدني

14 . آقاي دكتر رضا معظمي

15 . آقاي دكتر نادر ممتاز منش

16 . آقاي دكتر محمد علي نيلفروشان