كميته برگزاري (به ترتيب حروف الفبا)


1. آقای دکتر فرید ایمان زاده

2. آقای دکتر رضا شروین بدو

3. آقاي دكتر محمد رضا بلورساز

4. آقای دکتر منصور بهرامی

5. آقاي دكتر غلامرضا خاتمي

6. خانم دكتر كتايون خاتمي

7. خانم دكتر شهرزاد ریاضی

8. آقای دکتر هادی سماعی

9. آقاي دكتر حامد شفق

10 . آقاي دكتر حسین فخرایی

11 . آقای دکتر عباس مدنی

12 . آقاي دكتر بهرام نیک منش