اعضاي هيات علمي همايش (به ترتيب حروف الفبا)


33. آقای دکتر مهدي شوشتريان

1. آقای دکتر علی ابطحی                                             

34. آقای دکتر اسماعيل صادقي

2. آقای دکتر حسن اتوکش                                   

35. آقای دکتر محمد تقي صراف

3. آقای دکتر محمد تقی ارزانیان                               

36. آقای دکتر پرويز طباطبايي

4. آقای دکتر محمد رضا اسماعیلی                                 

37. خانم دکتر ناهيد عزالدين زنجاني

5. آقای دکتر محمود رضا اشرفی                                     

38. آقای دکتر نعمت الله عطايي

6. آقای دکتر ابوالفضل افجه ای                                       

39. آقای دکتر يحيي عقيقي

7. آقاي دکتر عبدالوهاب البرزی                                      

40. آقاي دكتر محمد غفراني

8. آقای دكتر فريد ايمان زاده                                        

41. آقاي دكتر محمد حسين فخرايي

9. آقاي دکتر غلامرضا باهر                                         

42. آقای دکتر جواد فيض

10. آقای دکتر اسفنديار بداغي                                     

43. آقای دکتر رضا قريب

11. آقای دكتر رضا برادران                                          

44. آقای دکتر حسين قریب

12. آقای دکتر محمدرضا بلورساز                                  

45. آقای دکتر آرمن كچاريان                                         

13. خانم دكتر شهين بهجتي                                        

46. آقای دکتر حسين كريمي                                         

14. آقاي دكتر منصور بهرامي                                        

47. آقای دکتر اكبر كوشانفر                                           

15. آقاي دکتر محمد حسين بهزاد مقدم                            

48. خانم دکتر ليلي كوچك زاده                                     

16. آقای دکتر بهروز جليلي                                          

49. آقای دکتر سيد مرتضي لساني                                   

17. آقای دكتر محمود حقيقت                                       

50. آقای دکتر سعيد مجتهد زاده

18. آقاي دكتر غلامرضا خاتمي                                     

51. آقاي دكتر محمود محمدي                                     

19. خانم دكتر كتايون خاتمی                                       

52 . آقای دکتر عباس مدني                                           

20. آقای دكتر احمد خالق نژاد                                      

53. آقای دکتر سيد عليرضا مرندي                                   

21. آقاي عبدالعلي خوارزمي                                         

54. آقای دکتر رضا معظمي                                      

22. آقاي دکتر صلاح الدين دلشاد

55. آقای دکتر مصطفي معين                                     

23. آقای دكتر اصغر راميار

56. آقای دکتر مسعود موحدي                                       

24. آقای دكتر علي رباني

57. آقای دکتر عباس مومن زاده

25. خانم دکتر مريم رزاقي آذر

58. خانم دکتر مهري نجفي                               

26. آقای دکتر عليرضا رنجبر

59. خانم دکتر شهربانو نخعي

27. آقاي دکتر علي اكبر رهبري منش

60. آقای دکتر ابوالفضل نصيريان

28. خانم دكتر شهرزاد رياضي

61. آقای دکتر محمد علي نيلفروشان

29. آقای دكتر محمد حسين سلطان زاده

62. خانم دكتر ثميله نوربخش                                           

30. آقای دکتر هادي سماعي

63. خانم دکتر علي اكبر ولايتي

31. آقاي دكتر علي اكبر سياري

64. خانم دكتر نكيسا هومن                                    

32. آقاي دكتر حامد شفق

65. آقای دکتر علی اکبر ولایتی

 

66. خانم دکتر نکیسا هومن