اعضاي هيات اجرايي همايش


1.    آقاي دكتر محمدرضا بلورساز
2.    آقاي دكتر منصور بهرامي
3.    آقاي دكتر غلامرضا خاتمي
4.    خانم دكتر كتايون خاتمي
5.    خانم دكتر سميرا ذكائي
6.    آقاي دكتر محمدعلي نيلفروشان
7.    خانم اعظم ابراهيمي
8.    خانم زهرا جوهری
9.    آقای خالق حمزه وی
10.    آقای مسعود حسامي
11.    خانم سمانه نايبي