اعضاي هيات اجرايي همايش


1.    آقای دکتر غلامرضا خاتمی
2.    آقای دکتر محمدرضا بلورساز
3.    آقای دکتر منصور بهرامی
4.    آقای دکتر رضا شروین بدو
5.    خانم دکتر کتایون خاتمی
6.    آقای دکتر حامد شفق
7.    خانم دکتر شهرزاد ریاضی
8.    آقای دکتر بهرام نیک منش

9.    خانم مریم ملایی

10.  خانم اعظم ابراهیمی
11.  آقای حسین افتخاری
12.  خانم زهرا جوهری
13.  آقای خالق حمزه وی