:: دستورالعمل مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار در خصوص واکسن آنفلوآنزا انسانی سال 1399

دستورالعمل مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار در خصوص واکسن آنفلوآنزا انسانی سال 1399 دستورالعمل مرکز مدیریت بیماریهای واگیردار در خصوص واکسن آنفلوآنزا انسانی سال 1399:

[ادامه مطلب]

:: نامه دستورالعمل واکسیناسیون آنفلوآنزا سال 99

نامه دستورالعمل واکسیناسیون آنفلوآنزا سال 99 نامه دستورالعمل واکسیناسیون آنفلوآنزا سال 99

[ادامه مطلب]

:: نامه انجمن پزشکان کودکان ایران به جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست در خصوص تجدید نظر در افزایش پذیرش دستیاران کودکان

نامه انجمن پزشکان کودکان ایران به جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست در خصوص تجدید نظر در افزایش پذیرش دستیاران کودکان نامه انجمن پزشکان کودکان ایران به جناب آقای دکتر علی اکبر حق دوست در خصوص تجدید نظر در افزایش پذیرش دستیاران کودکان

[ادامه مطلب]

:: الگوریتم تصمیم گیری برای شیردهی در ارتباط با Covid-19:

الگوریتم تصمیم گیری برای شیردهی در ارتباط با Covid-19: الگوریتم تصمیم گیری برای شیردهی در ارتباط با Covid-19:

[ادامه مطلب]

:: Be informed: Know your risk during COVID-19

Be informed: Know your risk during COVID-19 Be informed: Know your risk during COVID-19

[ادامه مطلب]

:: آنالیز کوید ۱۹ توسط یک سوپر کامپیوتر

آنالیز کوید ۱۹ توسط یک سوپر کامپیوتر آنالیز کوید ۱۹ توسط یک سوپر کامپیوتر

[ادامه مطلب]

:: نامه انجمن پزشکان کودکان ایران به وزیر محترم بهداشت، در خصوص نگرانی عمیق این انجمن نسبت به بازگشایی مدارس و آموزش های حضوری

نامه انجمن پزشکان کودکان ایران به وزیر محترم بهداشت، در خصوص نگرانی عمیق این انجمن نسبت به بازگشایی مدارس و آموزش های حضوری نامه انجمن پزشکان کودکان ایران به وزیر محترم بهداشت، در خصوص نگرانی عمیق این انجمن نسبت به بازگشایی مدارس و آموزش های حضوری

[ادامه مطلب]

:: نخستین بانک شیر مادران ایران

نخستین بانک شیر مادران ایران نخستین بانک شیر مادران ایران - پس انداز مهر مادری

[ادامه مطلب]

:: مقاله خانم دکتر ناهید عزالدین به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر

مقاله خانم دکتر ناهید عزالدین به مناسبت هفته جهانی تغذیه با شیر مادر نقش متخصصین کودکان در ترویج تغذیه شیرخوار با شیرمادر

[ادامه مطلب]

:: نامه اعتراض حدود چهل انجمن علمی گروه پزشکی در خصوص تعرفه های سال 99

نامه اعتراض حدود چهل انجمن علمی گروه پزشکی در خصوص تعرفه های سال 99 نامه اعتراض حدود چهل انجمن علمی گروه پزشکی در خصوص تعرفه های سال 99

[ادامه مطلب]