:: برنامه سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان- پانل "اختلالات تکامل عصبی کودکان"

برنامه سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان- پانل برنامه سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان- پانل "اختلالات تکامل عصبی کودکان"

[ادامه مطلب]

:: سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان

سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان سی و دومین همایش بین المللی بیماری های کودکان

[ادامه مطلب]

:: دهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تمرکز ویژه بر بحران ها

دهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تمرکز ویژه بر بحران ها دهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تمرکز ویژه بر بحران ها

[ادامه مطلب]

:: سری وبینارهای کوید-19 : علایم خارج ریوی کوید

سری وبینارهای کوید-19 :  علایم خارج ریوی کوید سری وبینارهای کوید-19 : علایم *خارج ریوی* کوید

[ادامه مطلب]

:: Eetra pulmonary Manifestations of COVID19

Eetra pulmonary Manifestations of COVID19 Eetra pulmonary Manifestations of COVID19

[ادامه مطلب]

:: وبینار مشترک گوارش و ایمونولوژی بیمارستان کودکان مفید

وبینار مشترک گوارش و ایمونولوژی بیمارستان کودکان مفید وبینار مشترک گوارش و ایمونولوژی بیمارستان کودکان مفید

[ادامه مطلب]

:: وبینار آموزشی کووید 19 در کودکان

وبینار آموزشی کووید 19 در کودکان وبینار آموزشی کووید 19 در کودکان

[ادامه مطلب]

:: وبینار چالش های پیوند در واسکولیتها

وبینار چالش های پیوند در واسکولیتها وبینار چالش های پیوند در واسکولیتها

[ادامه مطلب]

:: وبینار Childhood obesity

وبینار Childhood obesity وبینار Childhood obesity

[ادامه مطلب]

:: وبینار آسم و کولیت آلرژیک و کووید-19

وبینار آسم و کولیت آلرژیک و کووید-19 وبینار آسم و کولیت آلرژیک و کووید-19

[ادامه مطلب]