جلسه اسفند ماه 94

بدون دیدگاه
اعضای پانل: دکتر محمد غفرانی، دکتر پروانه کریم زاده، دکتر محمد مهدی تقدیری، دکتر محسن جواد زاده، دکتر محمد مهدی ...

جلسه دی ماه 94

بدون دیدگاه
اعضاي پانل: دکتر محمد تقی ارزانیان[1]- دكتر منصور بهرامی[2]- دكتر رضا شیاری[3]- دکتر سید علیرضا فهیم زاد[4]  ...