جلسه اسفند 95

بدون دیدگاه
اول اسفند 95 ساعت 1:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل UTI، با حضور :آقای دکتر عباس مدنی ،آقای دکتر ...

جلسه بهمن 95

بدون دیدگاه
3 بهمن 95 ساعت :1130 پانل دل درد با حضور: آقای دکتر غلامرضا خاتمی ،آقای دکتر فرید ایمان زاده ،آقای ...

جلسه دی 95

بدون دیدگاه
5 دی ماه 95 ساعت 11:30 پانل سوالات شایع در واکسیناسیون با حضور : سرکار خانم دکتر شیرین سیاح فر ...

جلسه آبان 95

بدون دیدگاه
2 آبان ماه95 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل نوزادان با حضور :آقایان دکتر حسین فخرائی ، دکتر ...

جلسه مهر 95

بدون دیدگاه
4 مهر ماه 95 ساعت 11:30 در سالن قائم بیمارستان مفید با حضور : آقایان دکتر عبداله کریمی و دکتر ...

جلسه شهریور 95

بدون دیدگاه
7 شهریور ماه 95 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل آنمی با حضور : آقای دکتر محمد تقی ارزانیان و ...