جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه 11 تیر 1396

جلسه انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه 11 تیر با عنوان : نفرولیتیازیس و سنگ های ادراری در نوزادان و کودکان
راس ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید
با امتیاز باز آموزی