سمینار یک روزه نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهای تشخیصی

سمینار یک روزه نقش آزمایشگاه در کاهش خطاهای تشخیصی 20 مهر ماه 96

تلفن دبیرخانه : 77688239-77688252