بیست و نهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران

بیست و نهمین کنگره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران
11تا 14 اردیبهشت ماه 1397- دانشگاه علوم پزشکی ایران مرکز همایش های رازی


The 39th Union of Middle-Eastern and Mediterranean Pediatric Societies Congress
The 17th International Conference of Jordan Pediatric Society
5th–8th September 2018
Le Royal Hotel Amman-Jordan