همکاری با مجله و خبرنامه انجمن پزشکان کودکان

از کلیه متخصصین کودکان علاقمند دعوت می شود جهت همکاری با مجله و خبرنامه انجمن پزشکان کودکان ایران با شماره تلفن های 18- 66968317 تماس حاصل نمایند.