7 تا 10 آذر ماه 1397- سالن اجلاس سران

سومین جشنواره ملی و کنگره بین المللی و علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی
7تا 10 آذر ماه 1397- سالن اجلاس سران