سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

 

 

سی امین همایش بین المللی بیماری های کودکان و شانزدهمین همایش پرستاری کودکان

26 تا 29 مهر ماه 1397- سالن همایش های مرکز طبی کودکان

دارای امتیاز بازآموزی