تفاهم نامه ی بانک ملت در خصوص بسته های تسهیلاتی ویژه ی پزشکان و متخصصین