اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی

اولین کنگره بین المللی پریناتالوژی، هفتمین کنگره سراسری پریناتالوژی و نئوناتالوژی:
تاریخ برگزاری: 31-27 فروردین 1398
مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی شیراز
وب سایت همایش: perinatalcongshiraz.sums.ac.ir