دوازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان

دوازدهمین همایش ادواری انجمن غدد و متابولیسم کودکان:
تاريخ برگزاري:
 29 الی 31 فروردین 1398
برگزار کننده: دانشگاه علوم پزشکی گلستان ، انجمن علمی غدد و متابولیسم کودکان ایران ، مرکز تحقیقات رشد و تکامل.
وب سايت همايش: www.goums.ac.ir/icpe12