همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران، چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و اولین نشست علمی انجمن پزشکان کودکان ایران و ایتالیا

همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران، چهلمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب و اولین نشست علمی انجمن پزشکان کودکان ایران و ایتالیا:
تاریخ برگزاری: 3 الی 6 اردیبهشت 1398
مکان برگزاری: تهران، بیمارستان مرکز طبی کودکان
وب سايت همايش: www.irpediatrics.com/Congress/main