چهاردهمین همایش بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان

چهاردهمین همایش بیماریهای شایع گوارش و کبد کودکان:
تاریخ برگزاری: 29 لغایت 31 خرداد ماه 98
محل برگزاری: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بیمارستان مرکز طبی کودکان.
دبیرخانه ی همایش: تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، بخش تحقیقات گوارش.
تلفن تماس: 66924545