هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران

هجدهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران:  
تاریخ برگزاری: 1 لغایت 4 مرداد 1398
مکان برگزاری: دانشکده ی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
وب سايت همايش: www.iapd.ir/کنگره