کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان

کنگره بین المللی درمان های حمایتی در بدخیمی های کودکان
تاریخ برگزاری: 27 شهریور ماه 1398
مکان برگزاری: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارومیه
وب سایت کنگره: https://www.medicalref.ir/UMSU01.html