نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تأکید بر نوجوانی و آسیب های روانی – اجتماعی

نهمین همایش سراسری روانپزشکی کودک و نوجوان با تأکید بر نوجوانی و آسیب های روانی – اجتماعی:
تاریخ برگزاری: 8-6 آذرماه 1398
مکان برگزاری: تهران، مرکز همایش های سازمان مدیریت صنعتی
وب سایت همایش: www.iacap.ir