پیشکسوتان سال 94در همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران و سی و ششمین بزرگداشت استاد دکتر محمد قریب از آقایان دکتر ها حسین فخرایی ، محمود حقیقت ، محمد علی رئیسی ، اسمعیل نور صالحی  و سرکار خانم دکتر ها ناهید عزالدین زنجانی ، فاطمه خاتمی ، رویا کلیشادی به عنوان پیشکسوتان طب کودکان قدردانی و تقدیر شد.

در این همایش مقاله آقای دکتر حسین نصیریان با عنوان :

Evaluation of Hearing Screening Program Performance in Male Students of Primary Schools in Mashhad

به عنوان مقاله برتر تحقیقاتی انتخاب شد