جلسه آبان ماه 93یکشنبه 4 آبان ماه 93 ساعت 11:30 ، بیمارستان مرکز طبی
تعیین پروتکل درمانی عفونت ادراری (1)