جلسه بهمن ماه 93یکشنبه 5 بهمن ساعت 11:30 بیمارستان مفید ، مرکزتحقیقات نوزادان
تعیین پروتکل درمانی عفونت ادراری در نوزادان