جلسه شهریورماه 94یکشنبه 8 شهریور 1394 ساعت 11:30 بیمارستان مفید ، سالن کنفرانس
تفسیر CBC