جلسه علمی انجمن یکشنبه آذر ماه 95

جلسه علمی انجمن پزشکان کودکان ایران یکشنبه7 آذر ماه 95 برگزار نمی شود.