جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان یکشنبه 5 دی ماه

جلسه ماهیانه انجمن پزشکان کودکان یکشنبه 5 دی ماه
در بیمارستان مفید با عنوان :واکسیناسیون و سوالات شایع