:: نامه اعتراض حدود چهل انجمن علمی گروه پزشکی در خصوص تعرفه های سال 99

نامه اعتراض حدود چهل انجمن علمی گروه پزشکی در خصوص تعرفه های سال 99 نامه اعتراض حدود چهل انجمن علمی گروه پزشکی در خصوص تعرفه های سال 99

[ادامه مطلب]

:: گفتگو با جناب آقای دکتر سید محمدرضا بلورساز به مناسبت هفته جهانی واکسیناسیون

گفتگو با جناب آقای دکتر سید محمدرضا بلورساز به مناسبت هفته جهانی واکسیناسیون گفتگو با جناب آقای دکتر سید محمدرضا بلورساز به مناسبت هفته جهانی واکسیناسیون

[ادامه مطلب]

:: گزارش گفتگو با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی به مناسبت روز جهانی سرطان کودکان

گزارش گفتگو با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی به مناسبت روز جهانی سرطان کودکان گزارش گفتگو با جناب آقای دکتر حسن ابوالقاسمی به مناسبت روز جهانی سرطان کودکان

[ادامه مطلب]

:: بیانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفاهم نامه مورخ 98/10/28 با سازمان امور مالیاتی کشور

بیانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفاهم نامه مورخ 98/10/28 با سازمان امور مالیاتی کشور بیانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفاهم نامه مورخ 98/10/28 با سازمان امور مالیاتی کشور

[ادامه مطلب]

:: دستیابی حذف سرخک و سرخجه

دستیابی حذف سرخک و سرخجه دستیابی حذف سرخک و سرخجه

[ادامه مطلب]

:: بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد بیمه عمر و تامین آتیه پاسارگاد

[ادامه مطلب]

:: نخستین جشنواره روایت های زندگی جامعه پزشکی

نخستین جشنواره روایت های زندگی جامعه پزشکی نخستین جشنواره روایت های زندگی جامعه پزشکی

[ادامه مطلب]

:: استانداردهای ارائه خدمات گروه نوزادان و کودکان

استانداردهای ارائه خدمات گروه نوزادان و کودکان استانداردهای ارائه خدمات گروه نوزادان و کودکان

[ادامه مطلب]

:: فراخوان پذیرش مقاله برای فصلنامه ی علمی- پژوهشی انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی کشور

فراخوان پذیرش مقاله برای فصلنامه ی علمی- پژوهشی انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی کشور فراخوان پذیرش مقاله برای فصلنامه ی علمی- پژوهشی انگلیسی زبان سازمان نظام پزشکی کشور

[ادامه مطلب]

:: برنامه ی مدون تابستان 98

برنامه ی مدون تابستان 98 برنامه ی مدون تابستان 98

[ادامه مطلب]