جلسه آبان 95

بدون دیدگاه
2 آبان ماه95 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل نوزادان با حضور :آقایان دکتر حسین فخرائی ، دکتر محمد کاظمیان ،دکتر عل ناصح  و دکتر محمود مقیمی و سرکار خانم دکتر مینو فلاحی و سرکار خانم دکتر میترا رادفر