جلسه اسفند 96

بدون دیدگاه

6 اسفند 96 ساعت 11:30 در سالن کنفرانس بیمارستان مفید پانل سرفه ی حاد و مزمن با حضور اعضای پانل: آقای دکتر سید احمد طباطبایی – آقای دکتر سعید صدر – خانم دکتر قمرتاج بابایی برگزار گردید.

 

شرح حال و معاینه دقیق تنها رمز موفقیت تشخیص و درمان سرفه است.

سرفه بر اساس زمان شروع : حاد کمتر از 4 هفته، مزمن بیشتر از 4 هفته.

در سرفه حاد در صورت وجود تب و کوریزا عفونت تنفسی حاد مطرح می شود اگر درگیری علایم راه های هوایی فوقانی باشد بیشتر سرماخوردگی، کروپ، تراکیت،  رینوسینوزیت واگر تحتانی درگیر باشد برونشیت، برونشیولیت، پنومونی، آسم مطرح است.

در سرفه حاد با شرح حال chocking اسپیراسیون جسم خارجی مطرح می شود و اقدام اول برونکوسکوپی است.

اگر در سرفه حاد  Allergic history وجود داشته باشد Allergic rhinitis مطرح است.

در سرفه حاد در صورت وجود  دفورمیتی قفسه سینه، کلابینگ و یا سیانوزممکن است تظاهر اولیه بیماری مزمن ریوی باشد.

سرفه اگر بیشتر از 4 هفته طول بکشد مزمن تلقی می شود.

تقسیم بندی با توجه به سن :

  • InfancyGER-Infection-Congenital malformation-Asthma- environmental pollution-passive smoking
  • Early childhoodGER-passive smoking-asthma-post viral-bronchiectasis-foreign body
  • Late Childhoodasthma-PND-smoking-TB-bronchiectasis-psychogenic cough

در سرفه غیراختصاصی علایم و نشانه های بیمار مطرح کننده تشخیص خاصی نمی باشد.

در سرفه اختصاصی علایم و نشانه های بیمار مطرح کننده یک بیماری تنفسی یا سیستمیک می باشد.

در سرفه غیر اختصاصیnon specific cough)) قدم اول بعد از شرح حال و معاینه انجام گرافی قفسه سینه و سینوس می باشد در صورت نرمال بودن هر دو و با توجه به سن ، قدم بعد در صورت امکان انجام PFT می باشد.

در سرفه غیر اختصاصی در صورت نرمال بودن ارزیابی ریوی مجدد 1-2 هفته بعد ویزیت می شود. اگر علایم بر طرف نشده باشد دو حالت وجود دارد:

یا سرفه Dry است یا wet

در Dry cough می توان 2-3 هففته ICS (budesonide) تجویزکرد وسپس 2-3 هفته بعد ارزیابی مجدد شود، اگر علایم برطرف شود ، دارو قطع شده و در صورت عود، آسم مطرح است.

در Wet cough  2-3 هفته انتی بوتیک می دهیم ارزیابی بعد 2-3 هفته انجام می شود  اگر پاسخ داده باشد protracted bronchitis مطرح است اگر پاسخ نداشت قدم بعدی دادن ICS و ارزیابی مجدد میباشدوسپس 2-3 هفته بعد ارزیابی مجدد شود، اگر علایم برطرف شود ، دارو قطع شده و در صورت عود، آسم مطرح است.

در سرفه مزمن اقدامات  پاراکلنیکی که ممکن است نیاز باشد:

CBC, ESR, Sweat test, Immune work up, sinus xray, CXR Chest CT, barium swallow , PH monitoringand…

در شرح حال بیمار با سرفه توجه به موارد زیر کمک کننده است:

Personal history  : Neonatal problem, feeding H, allergy H, previous infection or illness, vaccination, development, appetite, activity

Family history  :atopy,CF

Quality : nonproductive (dry) , productive (wet))

Timing : supine position, nocturnal, upon awakening

Trigger factors: Exercise, temperature changes seasonal variation

Environmental factors: Smoke, pets

Physical examination