جلسه انجمن متخصصین کودکان

بدون دیدگاه

جلسه انجمن متخصصین کودکان، یکشنبه 6 اسفند در بیمارستان کودکان مفید با عنوان “سرفه حاد و مزمن در کودکان ” برگزار می گردد.

سخنرانان: دکتر سید احمد طباطبایی- دکتر قمرتاج خانبابایی- دکتر سعید صدر