جلسه انجمن متخصصین کودکان

بدون دیدگاه
جلسه انجمن متخصصین کودکان، یکشنبه 7 مرداد در بیمارستان کودکان مفید با عنوان “ترومبوسیتوپنی ” برگزار می گردد.
سخنرانان: دکتر محمد تقی ارزانیان- دکتر ثمین علوی- دکتر بی بی شهین شمسیان- دکتر شیوا نظری