جلسه انجمن متخصصین کودکان

بدون دیدگاه
جلسه انجمن متخصصین کودکان ، یکشنبه 14 آبان ، ساعت 11:30 در بیمارستان کودکان مفید با عنوان  “آسم”  برگزار می گردد.