جلسه بهمن ماه 94

بدون دیدگاه

زردی نوزادی بدلیل افزایش بیلی روبین غیر مستقیم رخ میدهد وبطور طبیعی در 60% نوزادان دیده میشودوعلل آن افزایش بارRBC بدلیل هیپوکسی نسبی فیزیولوژیک در دوران جنینی, نیمه عمر کوتاه RBC در نوزادان, نارس بودن فعالیت آنزیم گلوکورونیل ترانسفراز و نارسی uptake کبدی , و افزایش سیکل انتروهپا تیک بیلیروبین در دوران نوزادی می باشد.
اکثر موارد زردی ,زردی فیزیولوژیک بوده ونیاز به اقدام تشخیصی و درمانی ندارد.ولی در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد زردی پاتولوژیک محسوب می شود:
1-زردی در 24 ساعت اول زندگی
2-زردی >13 در نوزادان ترم و بیش از 15 در پره ترم
3- سرعت افزایش زردی در یک دوره 4-3 ساعته بیش از mg/dl/h 0.5 باشد.
4- سرعت افزایش زردی در 24 ساعت بیش از mg/day 5 باشد.
5-زردی همراه با علایم بالینی دیگر مثل آنمی و اسپلنومگالی وعفونت و غیره
6- زردی که بیش از 14-10 روز طول بکشد
7-هیپر بیلی روبینمی مستقیم
تشخیص زردی بصورت بالینی و آزمایشگاهی و با اندازه گیری بیلی روبین مستقیم و توتال بعمل می آید و در صورتی که همولیز ایمنی وغیر ایمنی مطرح باشد یاافزایش سریع شدت زردی وجود داشته باشدویا مواردی مثل زردی طول کشیده یا افزایش بیلی روبین به مقادیری بالاتر از زردی فیزیولوژیک رخ بدهد وهمچنین اگر در نوزادان پره ترم به بالاتر از 10 برسد باید تمام آزمایش های پانل زردی درخواست شود وعلاوه بر آن باید Alb و مواد احیاءکننده ادراری هم چک شوند.در زردی های خارج ازمحدوده فیزیولوژیکی که بعد از روز سوم زندگی نیازمند بستری شده باشند یا در زردی های طول کشیده باید U/C هم ارزیابی شود.
در موارد زردی طول کشیده ارزیابی فعالیت تیرویید, مواد احیاء کننده ادرارو کشت ادرار ضروری است.
زردی های شیر مادر به دو گروه تقسیم میشوند:Breast Feeding Jaudice(BFJ) و Breast Milk Jaundice(BMJ)
BFJدر هفته اول زندگی با علایم کاهش وزن و دهیدراتاسیون همراه بوده و بدلیل تغذیه ناکافی شیر مادر رخ میدهد.درینموارد افزایش تغذیه با شیر مادروتداوم آن باعث ایجاد بهبودی میشود.
BMJ بعد از روز پنجم زندگی و بخصوص بعد از هفته دوم بدلیل وجود بتاگلوکورونیداز در شیر مادر اتفاق می افتد ومی تواند تا یکماهگی در نوزاد ترم و تا سه ماهگی در نوزادان پره ترم ادامه یابد.دراین نوع زردی قطع شیرمادر باعث افت سریع سطح بیلی روبین می شود.ولی انجام این کار جایز نبوده وفقط در مواردیکه سطح بیلیروبین به نزدیک سطح تعویض خون برسد انجام میشود وگرنه افزایش مقدار و دفعات شیر دهی در چنین مواردی کافیست.در صورت بروز زردی می توان جهت درمان از فوتوتراپی ودر صورت داشتن اندیکاسیون از تعویض خون بهره گرفت.استفاده از IVIGفقط در صورتی اندیکاسیون دارد که ناسازگاری گروه های خونی وهمولیز آلوایمیون مطرح باشدو در بقیه موارد جایز نمی باشد.
استفاده از روش HOME PHOTOTHRAPY اگرچه ممکن است مزایایی داشته باشد ولیکن بدلیل عوارض آن و درمان ناکافی تقریبا” روش توصیه شده ای نیست و منابع متعدد , چه در داخل کشور و چه در خارج از استفاده از آن را توصیه نمیکنندو هرگز جای بستری را نمی گیرد.