دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

بدون دیدگاه

دومین کنگره سراسری ترومبوز و هموستاز ایران

12تا 14 دی ماه 1397- مرکز همایش های بیمارستان امام خمینی

دارای امتیاز بازآموزی

تلفکس: 22265488

http://irsthcongress.com