دکتر امیر بهاری (دبیر انجمن)

بدون دیدگاه

دکتر امیر بهاری
متخصص کودکان و نوزادان
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه اصفهان ۱۳۸۲
فارغ التحصیل تخصص کودکان و نوزادان دانشگاه علوم پزشکی مازندران ۱۳۹۲
عضو هیات مدیره نظام پزشکی شهرستانهای نور از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
عضو هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان آمل از سال ۱۳۹۶ تا کنون
عضو هیات مدیره انجمن پزشکان کودکان مازندران
ریاست بیمارستان امام علی شهرستان آمل
رییس بخش کودکان بیمارستان شمال شهرستان آمل