جستجو کردن
Close this search box.

روز سوم (عصر) همایش سالیانه انجمن پزشکان کودکان ایران (1401/04/24)

انجمن علمی پزشکان کودکان ایران

اطلاعات روز سوم همایش

ریاست همایش: آقای دکتر منصور بهرامی
دبیر علمی این برنامه: آقای دکتر وحید ضیائی
دبیر اجرایی همایش: آقای دکتر حامد شفق
کمیته اجرایی: 1. آقای دکتر فرید ایمان زاده ۲. آقای دکتر سید محمدرضا بلورساز ۳. آقای دکتر امیر بهاری ۴. آقای دکتر منصور بهرامی ۵. آقای دکتر غلامرضا خاتمی ۶. خانم دکتر کتایون خاتمی ۷. آقای دکتر مهدی سالک ۸. آقای دکتر حامد شفق ۹. آقای دکتر علی فرجی ۱۰. آقای دکتر سید حسین فخرایی ۱۱.خانم مریم ملایی ۱۲. خانم مائده اثنی عشری 13. خانم فاطمه سلامی ۱4. آقای خالق حمزوی ۱5. آقای رضا سبکپا ۱6. خانم نسرین مهرانمهر (موسسه توانمندسازان کیمیا دانش)

تاریخ برگزاری: 1401/04/24 ساعت 15:00 تا 18:20
امتیاز بازآموزی: برای هر برنامه 3 ساعته حداکثر 3 امتیاز
شماره تماس: 18-66968317-021

لینک شرکت در وبینار: www.skyroom.online/ch/aveedme.com/irpediatrics

ویدئو سخنرانی ها