سال 1372

بدون دیدگاه

سال 1372 کنگره و انتخابات در بيمارستان فيروزگر

  1.     آقاي دكتر سيد احمد سيادتي
  2.     آقاي دكتر غلامرضا خاتمي
  3.     آقاي دكتر رضا معظمي
  4.     آقاي دكتر يحيي عقيقي
  5.     آقاي دكتر مرتضي مشايخي
  6.     آقاي دكتر منصور بهرامي
  7.     خانم دكتر پروانه وثوق

بازرس: آقاي دكتر رحمتيان

رئيس: آقاي دكتر رضا معظمي

دبير: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي