سال 1375

بدون دیدگاه

سال 1375 کنگره و انتخابات در بيمارستان فيروزگر

  1.     آقاي دكتر سيد احمد سيادتي
  2.     آقاي دكتر رضا معظمي
  3.     آقاي دكتر محمد علي نيلفروشان
  4.     آقاي دكتر يحيي عقيقي
  5.     آقاي دكتر منصور بهرامي
  6.     آقاي دكتر اكبر كوشانفر
  7.     خانم دكتر پروانه وثوق

بازرس: آقاي دكتر مدرس زاده
رئيس: آقاي دكتر رضا معظمي
دبير: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي