سال 1377

بدون دیدگاه

سال 1377 کنگره و انتخابات در دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

  1.     آقاي دكتر سيد احمد سيادتي
  2.     خانم دكتر پروانه وثوق
  3.     آقاي دكتر عباس مومن زاده
  4.     آقاي دكتر محمد علي نيلفروشان
  5.     آقاي دكتر رضا معظمي
  6.     آقاي دكتر اكبر كوشانفر
  7.     خانم دكتر نصرت لطفي
  8.     آقاي دكتر عبدالحسين شيخ
  9.     خانم دكتر مريم رزاقي آذر

بازرس: آقاي دكتر مدرس زاده
رئيس: آقاي دكتر رضا معظمي
دبير: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي