سال 1379

بدون دیدگاه

سال 1379 کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه

 1.     آقاي دكتر سيد احمد سيادتي
 2.     خانم دكتر پروانه وثوق
 3.     خانم دكتر مريم رزاقي آذر
 4.     آقاي دكتر اكبر كوشانفر
 5.     آقاي دكتر رضا معظمي
 6.     آقاي دكتر منصور بهرامي
 7.     آقاي دكتر عبدالحسين شيخ
 8.     آقاي دكتر غلامحسين فلاحي
 9.     آقاي دكتر عباس صرام

بازرس: آقاي دكتر حسين كريمي
رئيس: آقاي دكتر رضا معظمي
دبير: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي

سال 1379 کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه

 1. آقاي دكتر سيد احمد سيادتي
 2. خانم دكتر پروانه وثوق
 3. خانم دكتر مريم رزاقي آذر
 4. آقاي دكتر اكبر كوشانفر
 5. آقاي دكتر رضا معظمي
 6. آقاي دكتر منصور بهرامي
 7. آقاي دكتر عبدالحسين شيخ
 8. آقاي دكتر غلامحسين فلاحي
 9. آقاي دكتر عباس صرام

بازرس: آقاي دكتر حسين كريمي
رئيس: آقاي دكتر رضا معظمي
دبير: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي