سال 1382

بدون دیدگاه

سال 1382 کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه

  1.     آقاي دكتر سيد احمد سيادتي
  2.     خانم دكتر مريم رزاقي آذر
  3.     خانم دكتر پروانه وثوق
  4.     آقاي دكتر اكبر كوشانفر
  5.     آقاي دكتر محمد علي نيلفروشان
  6.     آقاي دكتر سيد مرتضي لساني
  7.     آقاي دكتر عباس صرام
  8.     آقاي دكتر محمود محمدي

بازرس: آقاي دكتر علي اكبر رهبري منش
رئيس: آقاي دكتر سيد احمد سيادتي
دبير: آقاي دكتر اكبر كوشانفر