سال 1388

بدون دیدگاه

سال 1388کنگره و انتخابات در دفتر مطالعات سياسي وزارت امور خارجه

  1.     آقاي دكتر غلامرضا خاتمي
  2.     آقاي دكتر سيد محمدرضا بلورساز
  3.     خانم دكتر مريم رزاقي آذر
  4.     آقاي دكتر منصور بهرامي
  5.     آقاي دكتر يحيي عقيقي
  6.     آقاي دكتر اسفنديار بداغي
  7.     آقاي دكتر محمد علي نيلفروشان
  8.     آقاي دكتر سيد مرتضي لساني
  9.     آقاي دكتر اكبر كوشانفر

اعضاي علي البدل:

آقاي دكتر غلامحسين فلاحي
آقاي دكتر محمد علي رئيسي

بازرس: آقاي دكتر حسين كريمي
بازرس علي البدل: آقاي دكتر محمد حسين سلطان زاده