سال 1391

بدون دیدگاه

سال 1391 کنگره و انتخابات در کتابخانه ملی تهران برگزار شد

1-آقای دکتر غلامرضا خاتمی

2-آقای دکتر سید محمدرضا بلورساز

3-آقای دکتر علی اکبر سیاری

4-آقای دکتر منصور بهرامی

5-آقای دکتر محمدعلی نیل فروشان (خزانه دار)

6-آقای دکتر سید مرتضی لسانی

7-آقای دکتر اکبرکوشانفر

8-آقای دکتر فرید ایمان زاده

آقای دکتر حسین کریمی(بازرس)

اعضای علی البدل: خانم دکتر کتایون خاتمی-آقای دکتر غلامحسین فلاحی