نامه دکتر زالی به آقای قالیباف

بدون دیدگاه

بسمـه تعـالــي

جناب آقاي دكتر محمدباقر قاليباف

شهردار محترم تهران

سلام عليكم

            احتراماً، ضمن تشكر از زحمات حضرتعالي و كاركنان خدوم شهرداري در خدمت رساني به شهروندان عزيز شهر تهران، همانگونه كه مستحضريد در جوامع مختلف اهميت حرف پزشكي به دليل اهميت سلامت شهروندان و ارزش جان انسان هاست. از اين منظر همواره در اغلب كشورها جهت تسهيل خدمت رساني كادر درماني به مردم، اين قشر را از برخي از ضوابطي كه موجب اختلال در فرآيند كاريشان مي شود مستثني مي كنند. از جمله در كشور ما نيز مانند ساير كشورها، در نخستين سال هاي اجراي طرح ترافيك در تهران، تنها خودروهاي اعضاي سازمان نظام پزشكي بود كه علاوه بر خودروهاي دولتي و عمومي از شمول اين طرح خارج گرديدند؛ كه قطعاً هدف از اين رويكرد پرهيز از ايجاد مشكل در خدمت رساني مطلوب در حوزه سلامت هم ميهنان بوده است. با تاكيد براين كه تسهيل شرايط كار كادر درماني در واقع اولويت دادن به سلامت و جان همه شهروندان است و نه اولويت دادن به يك قشر خاص، به نظر مي رسد افزايش هزينه صددرصدي مجوز ورود به محدوده طرح ترافيك براي جامعه پزشكي، بالغ بر رقمي بيش از دو ميليون تومان، منصفانه نيست. اين در حالي است كه تردد كادر درماني در محدوده طرح ترافيك اغلب يك نياز حياتي و ضروري شهر است، نه يك نياز فردي و در اساس معمول نيست كه مستثني شدن كادر درماني از برخي قواعد ترافيكي جهت ارائه خدمات درماني، مستلزم پرداخت هزينه باشد.

با عنايت به حسن توجه و همراهي هميشگي جنابعالي با جامعه پزشكي كشور خواهشمند است دستور فرماييد در اين خصوص بررسي و پيگيري لازم جهت تعديل هزينه مجوز طرح ترافيك جامعه پزشكي و بازگشت آن به رقم سال گذشته، صورت پذيرد.

پيشاپيش از بذل عنايت جنابعالي سپاسگزاري مي نمايم.

                                                                                دكتر عليرضا زالي

                                                                                     رئيس كل