پیشکسوتان سال 92

بدون دیدگاه

در همایش سال 92 از زحمات پیشکسوتانی تقدیر شد و به رسم یادبود هدیه ای تقدیم ایشان گشت : سرکار خانم دکتر مریم رزاقی آذر ، دکتر اکبر کوشانفر ، دکتر محمد حسین سلطان زاده ، دکتر علی احمدزاده ،دکتر علی ربانی، دکتر محمد غفرانی ، دکتر مهدی شوشتریان ، دکتر علیرضا رنجبر

مقاله برتر متعلق به دکتر هومان هاشمیان با عنوان : تعیین ارتباط سطح سرمي ويتامين دي [25(OH) D] با ایجاد و شدت پنوموني در كودكان 3 ماه تا 5 سال بستري در مركز آموزشي درماني 17 شهريور رشت بود