پیشکسوتان سال 93

بدون دیدگاه

در همایش سال 93 برنامه قدر دانی از پیشکسوتان مطابق هر سال انجام شد که از جناب آقایان دکترها عباس مدنی ، هادی امیریان ، آرمن کچاریان ، منصور بهرامی ، محمدرضا بلورساز ، اسمعیل صادقی تجلیل شد.

لوح مقاله برتر به خانم دکتر معصومه همت یارتعلق گرفت با عنوان :

ارتباط شاخص توده بدنی قبل از بارداری با شروع و طول مدت شیردهی در زنان مراحعه کننده به بیمارستان جواهری در سال 90- 91